Privacy statement medewerkers en sollicitanten van OneMed B.V. 

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. 

OneMed B.V. (hierna OneMed) is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, kandidaten, flexwerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hieraan stelt.  

Wie zijn wij? 

OneMed is gevestigd aan de Dillenburgstraat 22, 5605 HS te Eindhoven en is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. In overeenstemming met wet- en regelgeving heeft OneMed de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. OneMed heeft tevens een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die erkend is door de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Welke gegevens verwerken wij? 

 Tijdens de sollicitatie: 

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer; 
 • een administratienummer;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • bij minderjarigen: gegevens van de ouders, voogden of verzorgers;
 • gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens die betrekking hebben op de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en op de beëindiging daarvan;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen en op de beëindiging daarvan;
 • door de sollicitant kenbaar gemaakte andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie (bijvoorbeeld gegevens in het kader van een te voeren voorkeursbeleid voor minderheden of re-integratiebeleid); 
 • andere dan de bij de vorige punten bedoelde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

Extra gegevensverwerking vanaf de indiensttreding: 

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID Bewijs, werkvergunning;
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeel, - salaris- en verzuimregistratie;
 • personeelsnummer;
 • naam, voornaam, voorletters, geboortedatum, telefoonnummer partner;
 • trouwdatum indien van toepassing;
 • naam, voornaam, voorletters, geboortedatum eventuele kinderen;
 • naam, voornaam, voorletters, telefoonnummer contactpersoon in geval van calamiteit;
 • gegevens in geval van een pre-employment screening;
 • gegevens in geval van nevenactiviteiten.

Verwerken wij ook uw bijzondere persoonsgegevens? 

Het kan voorkomen dat OneMed uw bijzondere persoonsgegevens verwerkt. U kunt dan denken aan informatie over uw gezondheid in geval van ziekteverzuim of re-integratie. OneMed verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. OneMed zorg ervoor dat uw bijzondere persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die noodzakelijkerwijs over deze gegevens dienen te beschikken voor de uitvoering van hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. U kunt hierbij (onder meer) denken aan medewerkers van de personeels-, financiële- en/of salarisadministratie, kwaliteitsmedewerkers en juridische medewerkers. 

Met welk doel verwerken wij deze gegevens? 

 • om te beoordelen en vast te leggen of u geschikt bent voor de functie/opdracht waarop u solliciteert of voor een functie/opdracht die vacant kan komen;
 • om met u een overeenkomst te kunnen sluiten en deze ten uitvoer te kunnen leggen; 
 • om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • om te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen (social return);
 • om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, waaronder training en opleiding, en u deel te (kunnen) laten nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
 • om u te informeren over onze activiteiten (via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen, portals en ons intranet;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? 

OneMed kan uw persoonsgegevens delen met medewerkers van OneMed en derden indien zij werken aan bovengenoemde doelen van gegevensverwerking, leidinggeven aan het uitvoeren van de gegevensverwerking en die noodzakelijk betrokken zijn bij de gegevensverwerking. 

OneMed kan uw persoonsgegevens ook met andere derden delen indien u daar toestemming voor heeft gegeven, de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de namelijk van wettelijke verplichtingen van OneMed, in geval de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang voor u en indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

OneMed bewaart en archiveert uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is gekoppeld aan het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Sollicitanten: 

Gedurende uw sollicitatieprocedure bewaart OneMed uw persoonsgegevens maximaal 4 (vier) weken. Indien u hiervoor toestemming geeft bewaart OneMed uw gegevens 1 (één) jaar. 

Medewerkers:

OneMed bewaart uw basisgegevens zoals NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en een kopie van uw paspoort maximaal 5 (vijf) jaar na het einde van kalenderjaar van uw uitdiensttreding. 

De fiscale gegevens zoals woon- en werkverkeer, secundaire arbeidsvoorwaarden en/of de verklaring woon- werkverkeer wordt maximaal 7 (zeven) jaar na het einde van het kalenderjaar van uw uitdiensttreding bewaart. 

OneMed houdt een bewaartermijn aan van 2 (twee) jaar na het kalenderjaar van uw uitdiensttreding voor persoonsgegevens omtrent uw arbeidsovereenkomst of wijzigingen daarvan, correspondentie, benoemingen, promotie en demotie, correspondentie, ontslag, VUT-regeling, kopieën van uw getuigschrift, verslagen van uw functioneringsgesprekken, verslagen omtrent de Wet Poortwachter, correspondentie over ziekte van het UWV en/of uw bedrijfsarts, verslagen van financiële problemen, verslagen rondom probleemsituaties etc.   

Hoe beschermen wij uw gegevens? 

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen. OneMed heeft passende en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo heeft OneMed een projectteam dat alle ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van uw persoonsgegevens in de gaten houdt en waar nodig kwaliteit verhogende maatregelen doorvoert en heeft OneMed een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Tevens zijn alle medewerkers gehouden zich te conformeren aan het privacybeleid van OneMed en wordt er actief op toegezien dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn.  

Wat zijn uw rechten? 

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te laten wijzigen, om uw gegevens te laten verwijderen, de gegevensverwerking te beperken, op overdraagbaarheid van uw gegevens en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. OneMed zal binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek in behandeling nemen. Mocht OneMed uw verzoek niet binnen 1 (één) maand in behandeling kunnen nemen, zal OneMed u hier binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek over op de hoogte stellen. 

Technische informatie en cookies

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch uw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar u vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat naar uw computer gestuurd wordt bij uw bezoek aan een website. Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat u bij een herhaalbezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit houdt in dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden bijgehouden evenals gelijksoortige data. De informatie in cookies bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens zoals eventueel verstrekte betaalgegevens.

Wij maken gebruik van sessiecookies die automatisch worden verwijderd op het moment dat u uw browser afsluit. Daarnaast gebruiken we cookies die op een bepaald moment automatisch verlopen en een unique-id cookie die ervoor zorgt dat wij kunnen herkennen of u een unieke of terugkerende bezoeker bent.

U kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte gesteld wordt wanneer u cookies ontvangt. In sommige browsers kunt u instellen dat cookies automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vindt u instructies om de browserinstellingen (m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. 

Als cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen. 

OneMed kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om OneMed te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt u zich via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Opname telefoongesprekken callcenterdiensten

OneMed kan de telefoongesprekken die gevoerd worden met klanten van OneMed opnemen ter verbetering van de telefonische dienstverlening door medewerkers op de klantenservice, om een geval van fraude te bewijzen en om te controleren of een klacht van een van onze klanten terecht is. 

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat in de toekomst een of meer onderdelen of activa van OneMed worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze medewerkers worden overgedragen.

Bij wie kunt u met vragen of klachten over de verwerking van uw gegevens terecht? 

U kunt uw vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens en de toepassing van cookies per e-mail versturen aan onze functionaris gegevensbescherming, dhr. T.N.A. Molenaar, via privacy@onemed.com. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aan veranderende wetgeving te blijven voldoen. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de wijzigingen.